Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή υποψηφιότητας σε θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.


Διευκρινίζεται ότι εάν ο υποψήφιος, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής της αίτησής του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα esydoctors.moh.gov.gr, στο πλαίσιο της εν θέματι προκήρυξης (ήτοι έως τις 11-4-2023), δεν έχει παραλάβει τη βεβαίωση περί εκπλήρωσης της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ή περί νόμιμης απαλλαγής του από αυτήν ή / και περί εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου επί θητεία, ο υποψήφιος δύναται να επισυνάψει τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει λάβει η σχετική αίτησή του προς το Τμήμα Ιατρών Υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας για την έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης ή των εν λόγω βεβαιώσεων.


Σε αυτήν την περίπτωση, προκειμένου να είναι νόμιμη η συμμετοχή και η μοριοδότηση του υποψηφίου στην εν θέματι προκήρυξη, απαιτείται:


1. να έχει υποβάλει αίτηση για την έκδοση των προαναφερόμενων βεβαιώσεων προς το Τμήμα Ιατρών Υπαίθρου, έως τη Δευτέρα 10η Απριλίου 2023 και ώρα 12.00 και


2. να αποστείλει την βεβαίωση ή τις βεβαιώσεις, μέσω συστημένης επιστολής ή υπηρεσίας courier ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προς τη γραμματεία του συμβουλίου της ειδικότητάς του [(άρθρο 7 παρ. 1 περ. α) και γ) του ν. 4498/2017 (Α’ 172)] το αργότερο έως την 27η Απριλίου 2023.


Παρακαλούμε τους υποψηφίους, οι οποίοι δεν έχουν παραλάβει τις ανωτέρω βεβαιώσεις ή αιτηθούν την έκδοσή τους έως τη Δευτέρα 10-4-2023 και ώρα 12.00, να μεριμνήσουν έως την Τρίτη 11-4-2023 και ώρα 13.00 να  πληροφορηθούν τον αριθμό πρωτοκόλλου εκάστης αίτησής τους από το Τμήμα Ιατρών Υπαίθρου, τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να τον χρησιμοποιήσουν, κατά τα ανωτέρω, στην υποβολή υποψηφιότητάς τους. Το παρόν ισχύει σε αντικατάσταση του με αριθ. πρωτ. 161/6-4-2023 εγγράφου μου.


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ