Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιότητας σε θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.


Παρατείνεται έως την Τρίτη 11 Απριλίου 2023 και ώρα 24:00, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων για θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα esydoctors.moh.gov.gr, στο πλαίσιο της εν θέματι προκήρυξης.


Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή, ως ακολούθως:


Τη Δευτέρα 10-4-2023 οι υποψήφιοι των οποίων τα ΑΦΜ λήγουν από μηδέν (0) έως τέσσερα (4) και


Την Τρίτη 11-4-2023 οι υποψήφιοι των οποίων τα ΑΦΜ λήγουν από πέντε (5) έως εννέα (9).