Παροχή διευκρινίσεων για την υποβολή υποψηφιότητας σε θέση ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ.


Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.4999/2022 (ΦΕΚ 225 Α’) ορίζεται ότι... (βλέπε συνημμένο έγγραφο)


 
9ΘΘΖ465ΦΥΟ-ΝΟ5.pdf